సందేశం

మన ప్రియతమ పండిత గణిత కర్త శ్రీ ఉంగరాల అప్పారావు నాయుడు సిద్దాంతి గారు హటాతుగా గుండె పోటుతొ మనలను విడిచి శ్వర్గస్తులైనారు. దీనికి మేము, ఆయనను అభిమానించే ప్రజలు మరియూ స్నేహితులు యంతో చింతిస్తున్నాము.

వారు యెన్నో తనచుట్టూ ఉండే ప్రజలకు, తనదైన ఊరికి, వెబ్ సైట్ ద్వారా ప్రపంచానికి యెన్నో ఉచిత సేవాకార్యక్రమాలను అందించినారు. ఆయన జీవించి ఉన్నంత కాలం యెన్నో ఇంకా సేవలను ప్రజలకు అందజేయాలనే కోరికతో ఉండేవారు.

వారి కుమారులుగా వారికి పుట్టినందుకు మేము ఎంతో గర్వపడుతున్నాము. కొడుకులుగా మేము వారి పేరున వారి కోరికలు తీర్చే దిసగా మేము ప్రయత్నిస్తునాము.

మాతో పాటుగా మీ వంతు చేతులను జోడిస్తే మేము యెంతో ఆనందించి మా సొంత ఊరు అయిన బాలాంత్రం గ్రామానికి మా నాన్నగారి పేరున ఆయన కోరికల ప్రకారం సేవలను ప్రజలకు అందజేస్తాము. మీరు మీ వంతు సాహాయం చేయు ఉద్దేసం కలిగి ఉంటే మా మొబైల్ నంబర్ ద్వారా సంప్రదించవలసినదిగా కోరుతున్నాము. మా మొబైల్ నంబర్: +91 9705338953, +91 9010042299

         ఇట్లు వారి కుమారులు ఉంగరాల భీమ శంకర్ నాయుడు మరియూ ఉంగరాల రామచంద్రరావు నాయుడు.